Vedtekter

Vedtekter for Mosjøen kunstforening,                                                

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Mosjøen kunstforening. Foreningen ble stiftet i 1967. Foreningen hører hjemme i Vefsn kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er å fremme interessen for og formidle kunnskap om samtidskunst og kunstens plass i samfunnet. Foreningen har ikke erverv som formål.

Formålet skal oppnås blant annet gjennom følgende hovedaktiviteter:

 • Arrangere og formidle utstillinger med profesjonell kunst
 • Foredrag, kursvirksomhet, ekskursjoner og andre arrangementer
 • Samarbeide med andre kunst- og kulturorganisasjoner

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, kan motta utbytte eller har annet krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Foreningen er medlem av Norske Kunstforeninger.

§ 4 Medlemmer

Medlemskap er åpent for alle. Medlemskap opphører ved utmeldelse.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

§6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april og innkalles av styret med minimum tre ukers varsel. Innkalling skjer med skriftlig melding til alle medlemmer med kjent adresse/e-postadresse, Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Følgende saker skal behandles i årsmøtet:

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av møteleder
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent

Valg av:

 • Styrets medlemmer
 • Styrets varamedlemmer
 • Revisor
 • Valgkomite

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9 Styret

Foreningen har et styre på minimum tre, maksimum syv medlemmer. I tillegg til de ordinære styremedlemmene velges to varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styrets medlemmer velges for to og to år ad gangen, fortrinnsvis slik at halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Styrets medlemmer kan velges for totalt fire valgomganger (åtte år). Medlemmet kan etter to år ute av styrevervet velges på nytt. Styret konstituerer seg selv og skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal utføre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere foreningen utad
 • Innkalle til årsmøte
 • Fremme forslag til valgkomite

Styrets leder innkaller til styremøter etter behov, eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

§ 10 Signaturrett

Foreningens signatur tegnes av et flertall av styrets medlemmer i fellesskap.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 3/4 flertall. Foreningens eiendeler skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for, ved at nettoformuen blir gitt til en annen frivillig forening som årsmøtet bestemmer, eller gå i rett linje oppover til fylkeslag eller til Norske Kunstforeninger. Dersom foreningen ved oppløsning har en egen kunstsamling, kan årsmøtet bestemme at det opprettes en selvstendig stiftelse med aktører fra kommune og kunstområdet, dog slik at kommunen ikke kan ha flertall i styret. En eventuell stiftelse skal sikre at samlingen drives i tråd med foreningens formål. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s